Taisyklės

SVEITAINĖS ASMENINISBANKROTAS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. 1. Šiomis taisyklės yra paaiškinamas svetainės www.asmeninisbankrotas.lt veikimo principas, nustatoma naudojimo tvarka bei apibrėžiamos svetainės naudotojų teisės, pareigos, atsakomybės ir kita.
 2. 2. Svetainės naudotojais yra laikomi vartotojai bei teisiniai partneriai.
 3. 3. Vartotojais yra laikomi fiziniai asmenys, užpildę svetainėje esančią paraišką ar kitu būdu besinaudojantys svetaine.
 4. 4. Teisiniais partneriais yra laikomi fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys teisinių paslaugų teikimu ir besinaudojantys svetaine.
 5. 5. Svetainė www.asmeninisbankrotas.lt yra internetinė sistema, toliau vadinama paslaugų tiekėju, kurios pagalba vartotojai gali gauti teisines konsultacijas dėl asmeninio bankroto, o teisiniai partneriai suteikti teisines paslaugas.  Paslaugų tiekėjo veikla, kuria vartotojams yra teikiamos nurodytos paslaugos, apima tik techninių priemonių vartotojų paskelbtos informacijos svetainėje peržiūros sudarymą. Paslaugų tiekėjas sukuria galimybę vartotojams, užpildant paraišką, paskelbti kokių teisinių paslaugų jie ieško, o teisiniams partneriams peržiūrėti. Teikdamas šiose taisyklėse nurodytas paslaugas, paslaugų tiekėjas nėra vartotojų ar trečiųjų asmenų atstovas, suinteresuotoji šalis ar agentas. Taip pat paslaugų tiekėjas nesiekia pats sudaryti teisinių paslaugų teikimo sutarties su vartotoju ar teisiniu partneriu. Paslaugų tiekėjas atlieka tam tikro, nepriklausomo tarpininko funkcijas, sukurdamas galimybę naudojantis internetine sistema, techninių priemonių pagalba pateikti ir gauti reikiamą informaciją. Atlikdamas nurodytas funkcijas paslaugų tiekėjas neturi jokios įtakos vartotojo ir teisinio partnerio sudaromiems sandoriams, nėra šių sandorių šalimi.
 6. 6. Vartotojai, naudodamiesi svetaine www.asmeninisbankrotas.lt, patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu vartotojai nesutinka su nors viena iš taisyklių sąlyga – svetaine naudotis nebegali.
 7. 7. Svetainę www.asmeninisbankrotas.lt tvarko ir administruoja VšĮ „Skolometras“, įm. k. 303496476.

 

 1. PASLAUGŲ TIEKĖJO SVETAINĖS WWW.ASEMINISBANKROTAS.LT  NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
  1. 1. Vartotojai svetaine gali pradėti naudotis tik užpildę paraiškos formą.
  2. 2. Pildydamas paraiškos formą vartotojas turi pateikti teisingus savo kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Vartotojas įsipareigoja pateikti išsamią ir teisingą informacija apie save, turimus įsiskolinimus, įsipareigojimus ir finansinę padėtį, kuriais remiantis bus svarstomos jo bankrutavimo galimybės.
  3. 3. Vartotojo pareiga yra suteikti teisingą ir išsamią informaciją. Svetainė www.asmeninisbankrotas.lt neatsako tais atvejais, jei vartotojai pateikia klaidingą informaciją arba ją nutyli.
  4. 4. Vartotojas įsipareigoja, kad jo užpildytoje paraiškoje pateikiama informacija, įskaitant ir failus, kompiuterių programas, elektroninius laiškus ir kitą informaciją nėra klaidinanti, neteisinga, melaginga ar galinti suklaidinti, nepažeidžia jokių teisės aktų ar trečiųjų asmenų interesų bei neprieštarauja gerai moralei ir viešajai tvarkai. Vartotojas užtikrina, kad pateikiamoje informacijoje nėra virusų ar kitų kompiuterinių failų bei programų, kurios galėtų sutrikdyti svetainės veiklą, paslaugų teikimą bei galėtų pakenkti svetainės naudotojų interesams. Vartotojas įsipareigoja nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su svetaine tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų siūlomos prekės ir/ar paslaugos ir/arba nuorodos į jas.
  5. 5. Vartotojams draudžiama naudotis svetaine neteisėtais tikslais. Draudžiama rinkti, kaupti, išsaugoti ar kitaip pasinaudoti duomenimis. Draudžiama publikuoti, siųsti ar kitaip naudoti duomenis, kuriais būtų pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama naudotis siekiant sudaryti sandorius ar kitaip sukčiauti. Pastebėjus ar esant įtarimams, kad vartotojas pažeidė nurodytas taisykles, paslaugų tiekėjas vienašališkai užblokuoja vartotojo paskyrą jį apie tai informuodama elektroniniu laišku, paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sumokėti už asmens tapatybės nustatymą pinigai yra negrąžinami.
  6. 6. Vartotojas įsipareigoja saugoti jam sukurtos asmeninės paskyros prisijungimo duomenis, slaptažodį ir visiškai atsakyti už kitų asmenų, prisijungusių prie jo paskyros, veiksmus. Jeigu prisijungimo duomenys buvo prarasti, vartotojas apie tai nedelsiant turi pranešti paslaugų tiekėjui nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.
  7. 7. Vartotojas privalo visada informuoti paslaugų tiekėją apie pasikeičiančią savo kontaktinę informaciją, tai pranešdamas svetainėje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.
  8. 8. Vartotojas, naudodamasis svetaine, tvirtina, kad jis yra pilnametis, veiksnus asmuo, patvirtina šių taisyklių laikymąsi, žino, kad už asmens tapatybės patvirtinimą jam reikia susimokėti nustatytą mokestį, supranta, kad paslaugų tiekėjas ir jo finansiniai partneriai tvarkys jos asmens duomenis taip, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei šios taisyklės, tačiau netikrins pateiktų paraiškoje duomenų tikrumo, žino, kad naudojantis svetaine susikuria teisiniai santykiai, kuriuos nustato šios taisyklės.
  9. 9. Vartotojas, naudodamasis svetaine supranta, kad paslaugų tiekėjas negarantuoja norimų teisinių paslaugų suteikimo. Bet sutinka, kad jo užpildyta paraiška būtų skelbiama potencialiems teisinių paslaugų tiekėjams, kartu nurodant ir jo asmens bei kontaktinius duomenis. Vartotojas visada turi teisę atšaukti apie tai informuodamas paslaugų tiekėją.
  10. 10. Vartotojas sutinka, kad jam būtų siunčiami komerciniai svetainės ir jos partnerių pasiūlymai bei įvairūs naujienlaiškiai. Vartotojas visada turi galimybę atsisakyti gauti išvardytus pasiūlymus apie tai informuodamas svetainės administratorių nurodytais kontaktais arba (naujienlaiškyje) paspausdamas naujienlaiškio atsisakymo formą.
  11. 11. Visa, kas yra nurodyta šiose taisyklėse, nesuteikia teisės vartotojui veikti paslaugų tiekėjo vardu ir sąskaita. Derėdamasis, tardamasis  ir sudarydamas konkrečių teisinių paslaugų teikimo sutartis vartotojas veikia asmeniškai: savo vardu, sąskaita ir interesais.
  12. 12. Teisiniai partneriai, norėdami naudotis svetaine turi asmeniškai susisiekti su paslaugų tiekėju. Užpildžius reikiamus dokumentus teisiniam partneriui yra sukuriama individuali paskyra, kuria naudodamasis gali peržiūrėti vartotojų teikiamas paraiškas.
  13. 13. Prisijungęs teisinis partneris pagal iš anksto suvestus savo kriterijus gali peržiūrėti tinkamas vartotojų paraiškas. Teisinis partneris gauna visą informaciją, kuri yra skelbiama vartotojo paraiškoje įskaitant asmeninius ir kontaktinius duomenis. Paslaugų tiekėjas nėra atsakingas už vartotojo skelbiamą informaciją paraiškoje, jos teisingumą, tikrumą ar išsamumą ir nėra atsakingas už teisinio partnerio patiriamus galimus nuostolius dėl informacijos neatitikimo. Taip pat paslaugų tiekėjas negarantuoja, kad vartotojas sudarys teisinių paslaugų teikimo sutartį su teisiniu partneriu.
  14. 14. Paslaugų tiekėjas jokiu būdu nedalyvauja dėl teisinių paslaugų teikimo susijusiuose santykiuose tarp vartotojo ir teisinio partnerio. Gavęs jį dominančią vartotojo paraišką dėl asmeninio bankroto bylos iškėlimo, konsultacijos ar kitos teisinės paslaugos gavimo, teisinis partneris su konkrečiu vartotoju susiekia pats bei dėl konkrečios teisinės paslaugos suteikimo sąlygų tariasi su vartotoju asmeniškai, be paslaugų tiekėjo įsikišimo.
  15. 15. Visa, kas yra nurodyta šiose taisyklėse, nesuteikia teisės veikti paslaugų tiekėjo vardu ir sąskaita, t.y. derėdamasis ir sudarydamas konkrečių teisinių paslaugų teikimo sandorius vartotojas veikia tik savo vardu, sąskaita ir interesais.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. 1. Vartotojas supranta, yra supažindinamas ir sutinka, kad jo asmens duomenys paraiškoje yra tik jo laisva valia ir noru pateikti. Sutinka, kad duomenys svetainėje paslaugų tiekėjo būtų tvarkomi elektroniniu būdu ir leidžia savo asmens duomenis tvarkyti tokia paskirtimi ir tikslais, kokie yra nurodyti šiose taikylėse ir apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatymuose. Asmens duomenys paslaugų tiekėjo yra tvarkomi tik automatiniu būdu.
  2. 2. Vartotojas sutinka, kad paslaugų tiekėjas jo pateikiamus asmens duomenis tvarko šiais tikslais: registravimo svetainėje, finansinių paslaugų teikimo ir vystymo ir tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo). Vartotojas visada gali susipažinti su savo asmens duomenimis, su tuo, kaip jie yra tvarkomi, prašyti, kad duomenys dėl savo pasikeitimo būtų pakeičiami, naikinami arba sustabdomi išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokius prašymus vartotojas visada turi pateikti paslaugų tiekėjui raštu, svetainėje nurodytu elektroniniu paštu.
  3. 3. Teisinis partneris gaunamus asmeninius vartotojų duomenis, gautus naudojantis svetaine, įsipareigoja naudoti tik teisinių paslaugų teikimo tikslais ir taip, kad nebūtų pažeisti įstatymai. Visi vartotojų asmens duomenys teisiniam parteriui yra teikiami vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir  Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo  nuostatomis ir perduodami tik prisijungus prie svetainės su unikaliu ir asmeniniu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Visada yra perduodami tik vartotojo asmeniškai paraiškoje nurodyti asmens duomenys.
  4. 4. Paslaugų tiekėjas atsako už naudojantis svetaine sužinotų vartotojų asmens duomenų apsaugą ir tinkamą naudojimą, apsaugant asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kito neteisėto tvarkymo, teisės aktuose nustatyta tvarka.
  5. 5. Vartotojų duomenis, gautus naudojantis svetaine paslaugų tiekėjas neturi teisės naudoti kitais nei šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir šių duomenų jokiais atvejais neperduoti, neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus šiose taisyklėse nurodytus atvejus.
  6. 6. Šios taisyklės kartu laikomos ir asmens duomenų teikimo sutartimi, sudaryta tarp paslaugų tiekėjo ir paslaugų gavėjo.
    
 2. PASLAUGŲ TIEKĖJO POZICIJA
  1. 1. Paslaugų tiekėjas nėra teisinių paslaugų teikėjas, nėra niekaip susijęs su sudaromomis teisinių paslaugų teikimo sutartimis tarp vartotojo ir teisinio partnerio, todėl neatsako už jokių trečiųjų asmenų įsipareigojimų teisiniam partneriui vykdymą. Paslaugų tiekėjas techninių priemonių pagalba sukuria sąlygas vartotojui paskelbti apie savo norimą gauti teisinę paslaugą, o teisiniam partneriui suteikti teisines paslaugas, tad paslaugų tiekėjas yra atsakingas tik už svetainės techninį palaikymą.
  2. 2. Paslaugų tiekėjas negarantuoja, kad teisinis partneris naudodamasis svetaine suteiks teisinę paslaugą bei neprivalo atlyginti vartotojui jokių dėl to atsiradusių nuostolių, įskaitant už asmens tapatybės patvirtinimą mokamą mokestį. Paslaugų tiekėjas nebus atsakingas už vartotojų, mokumą ir prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
  3. 3. Paslaugų tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai apriboti ar nutraukti galimybę vartotojui naudotis svetaine, panaikinti arba uždrausti vartotojo asmeninę paskyrą, jei vartotojas pažeidė šias taisykles ar jų nesilaiko, pateikė neteisingą, apgaulingą ar klaidinančią informaciją, skleidžia neteisingą informaciją. Apie šį paslaugų tiekėjo sprendimą vartotojas visada yra informuojamas paraiškoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.
  4. 4. Paslaugų tiekėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti vartotojų veiksmus svetainėje ir įtariant šių taisyklių nesilaikymą imtis teisinių priemonių.
  5. 5. Paslaugų tiekėjas neatsako už vartotojo paraiškoje pateikiamos informacijos tikrumą ir realumą. Visą atsakomybę, pateikdamas paraišką, prisiima vartotojas.
  6. 6. Paslaugų tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio vartotojų informavimo nutraukti svetainės veiklą.
  7. 7. Paslaugų tiekėjas nėra atsakingas už svetainės veikimo sutrikimus, dėl kurių vartotojai ar tretieji asmenys patyrė žalą, jeigu šie sutrikimai atsirado ne dėl paslaugų tiekėjo kaltės, todėl vartotojui negalint naudotis svetainės paslaugomis ne dėl paslaugų tiekėjo kaltės, vartotojui už šias paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami.
  8. 8. Paslaugų tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats paslaugų tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes paslaugų naudotojams.
  9. 9. Paslaugų tiekėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti paslaugų naudotojai naudodamiesi svetaine bei joje patalpinta informacija ir/ar Paslaugomis.
  10. 10. Vartotojas  privalo atlyginti žalą, kurią dėl jo atstovų veiksmų ar neveikimo patyrė paslaugų tiekėjas ir/arba tiekėjo klientai.

 

 1. PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
  1. 1. Vartotojas, pateikdamas paraišką sumoka mokestį už asmens tapatybės patvirtinimą, atlikdamas pavedimą per banką, pervesdamas pinigus į paslaugų tiekėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą. Jeigu pildantis paraišką vartotojas reikiamos sumokėti sumos neturi arba negali atlikti bankinio pavedimo iš savo asmeninės sąskaitos, už jį pavedimą gali atlikti kitas žmogus, pavedimo paskirtyje nurodydamas vardą ir pavardę asmens, už kurį atlieka pavedimą.
  2. 2. Vartotojas supranta ir žino, kad jo užpildyta paraiška bus galima peržiūrėti tik tada, kai jis sumokės mokestį.
  3. 3. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja pradėti teikti vartotojui paslaugas per 72 valandas nuo jų apmokėjimo gavimo momento. Paslaugų teikimas laikomas atsakymu dėl galimų teisinių paslaugų gavimo.
  4. 4. Paslaugų tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų atlikimo metu apriboti ar nutraukti svetainės paslaugų teikimą neribotam terminui.

 

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  1. 1. Paslaugų tiekėjas yra visų autoriaus teisių į svetainės www.asmeninisbankrotas.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jo naudojimą. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami svetainėje www.asmeinisbankrotas.lt yra paslaugų tiekėjo nuosavybė arba paslaugų tiekėjas turi teisę jais naudotis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. 1. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje www.asmeninisbankrotas.lt dienos.
  2. 2. Paslaugų tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti bet kurias šių taisyklių nuostatas, paskelbdamas apie tai svetainėje www.asmeninisbankrotas.lt. Jeigu pasikeitus, pataisius ar papildžius taisykles vartotojas toliau naudosis svetaine www.asmeninisbankrotas.lt ir/ar jos teikiamomis paslaugomis, tai automatiškai reikš jo sutikimą su taisyklių pakeitimais ir įsipareigojimą jų laikytis. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.
  3. 3. Taisyklių nuostatų aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai tarp paslaugų tiekėjo ir vartotojo sprendžiami derybų kelių, o nepavykus susitarti – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal paslaugų tiekėjo buveinės adresą.
  4. 4. Jeigu kuri nors šių taisyklių nuostata pripažįstama iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių taisyklių nuostatų.
  5. 5. Visi pranešimai ir informacija, susijusi su naudojimosi svetaine www.skolometras.lt ir paslaugomis, tarp vartotojo ir paslaugų tiekėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis, šiais adresais: paslaugų tiekėjui – info@asmeninisbankrotas.lt, vartotojui – el. pašto adresu, nurodytu vartotojo paraiškos pildymo metu.